Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

obchodní společnosti R.T. kování a.s., se sídlem Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 29149011, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6833, DIČ: CZ29149011, plátce DPH,

pro prodej zboží (příslušenství pro výrobu oken a dveří) prostřednictvím internetového obchodu společnosti umístěného na internetové adrese společnosti http://eshop.rtkovani.cz/.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti R.T. kování a.s. se sídlem Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 29149011, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6833, DIČ: CZ29149011 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://eshop.rtkovani.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího uvedené v bodu 1.1. výše a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se vztahují v plném rozsahu pouze na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel (dále spotřebitel) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je osoba vymezená zejména v § 420 odst. 1 občanského zákoníku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud je kupujícím podnikatel, řídí se smluvní vztah platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Těmito obchodními podmínkami pak s výjimkou (vylučují se) jejich ustanovení, promítajících práva a povinnosti dle zákonné úpravy závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (a distančních smluv), zejména článku 5. (odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem) a převážné části článku 7. (práva z vadného plnění). .Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění o ochraně spotřebitele a dalšími platnými právními předpisy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek (nové obchodní podmínky) prodávající oznámí kupujícím uveřejněním na webových stránkách e-shopu nejméně 14 dnů před dnem jejich účinnosti.

1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Pro účely registrace kupujícího na webové stránce, její užívání kupujícím a dále pro účely objednání zboží a uzavření a plnění kupní smlouvy je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Zejména je kupující povinen odlišit, zda zboží objednává jako podnikatel uvedením svého identifikačního čísla. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou kupujícímu anebo třetí osobě v důsledku porušení povinností kupujícího podle tohoto bodu obchodních podmínek.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího je informativních charakteru a nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku. Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s platbou, balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • kupujícím vyžadované prodávajícím,
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • kupujícím zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží“ a
  • v objednávce bude vždy uvedena informace o celkové ceně kupovaného zboží, nákladech spojených s jeho dodáním (dále společně jako „objednávka").


3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno seznámit se s těmito obchodními podmínkami, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě". Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky prostřednictvím výše uvedeného tlačítka se zavazuje k zaplacení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily svoje povinnosti vůči prodávajícímu.

3.7. Kupující bere na vědomí, že v objednávce jím zaslané prodávajícímu nelze měnit a rozšiřovat prodávajícím zveřejněnou nabídku zboží, ceny, podmínky jeho dodání a kupní smlouva nemůže vzniknout postupem dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné resp. je pouze částečně dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny nabízeného zboží jsou smluvní. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, s výjimkou nákladů na dopravu zboží. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese R.T.kování a.s. Křičkova 373, Nové Město na Moravě, 592 31
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (dobírka je možná pouze při dodávce na území ČR a SR) a za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce
  • bezhotovostně převodem na níže uvedený účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“): při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce. Jde o úhradu před dodáním zboží. - Čísla účtu: 226941751/0100 nebo 500050733/0300


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při požadavku na objednání a bezhotovostní platbu bude prodávající blokovat zboží pro kupujícího 96 hodin od požadavku na objednávku, pokud je v té době skladem a v dostatečném množství podle objednávky. V případě nepřipsání platby se zboží odblokuje, nicméně požadavek je v platnosti dokud ho jedna ze stran nestornuje. Prodávající má tuto možnost udělat po 96 hodinách na základě domněnky, že kupující o zboží nemá zájem. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující má právo požadovat úhradu přiměřené zálohy zejména v případě, že objednané zboží má být upravováno na zakázku, není v okamžiku objednávky skladem (produkt není označen příznakem „Skladem“.), nebo se jedná o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej do tří pracovních dnů v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

5.1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce), nebo posledního kusu zboží případě, že předmětem kupní smlouvy je více kusů zboží v rámci jedné objednávky, nebo dodáním poslední položky nebo části dodávky zboží u zboží sestávajícího z několika položek nebo částí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být vůči prodávajícímu učiněno jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, učiněným například prostřednictvím poštovních služeb či e-mailem. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, toto však není jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti Křičkova 373, Nové Město na Moravě, 592 31, nebo elektronicky na 6 adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@rtkovani.cz respektive jinou dostupnou formou umožňující jednoznačné doručení prodávajícímu.

5.2. Kupující spotřebitel (dále jen kupující) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo další tam uvedené případy odstoupit od kupní smlouvy: - o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k ně může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy - o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno (upraveno) jeho osobním potřebám - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem k jeho povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, - o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. špunty pro sluchátka do uší, čistící utěrka, apod.), -o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle bodu. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, včetně všech jeho součástí a příslušenství, musí být prodávajícímu kupujícím vráceno (zasláno či předáno) do čtrnácti (14) dnů od učinění jednoznačného prohlášení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy vůči prodávajícímu, a to na adresu Křičkova 373, Nové Město na Moravě, 592 31. Lhůta se bere za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (obvykle případy, kdy zboží s ohledem na svůj rozměr bylo dodáno kupujícímu prostřednictvím jiného dopravce), ponese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši dané aktuálním ceníkem jím zvoleného jiného dopravce.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího na základě kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady, resp. nebude-li jiný způsob - s ohledem na v kupní smlouvě zvolený způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny - objektivně možný (např. při platbě na dobírku nutno pro vrácení kupní ceny uvést účet kupujícího, pokud nebude kupní cena vracena na provozovně prodávajícího v hotovosti). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo dojde ke snížení jeho hodnoty v důsledku nakládání s tímto zbožím kupujícím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě, pokud došlo k úhradě kupní ceny kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to dle dohody bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti na provozovně prodávajícího.

5.7. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. Pokud si prodávající kupujícím neujednali čas plnění, je prodávající povinen odevzdat zboží kupujícímu spotřebiteli do 30 dnů po uzavření smlouvy. V případě, že prodávající tuto lhůtu nestihne, je povinen zboží dodat kupujícímu spotřebiteli v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytne. Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít. Při doručení přepravní službou je kupující povinen převzít zboží v momentě dodání. Nepřevezmeli kupující zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit či po kupujícím požadovat náklady za uskladnění zboží.

6.3. Zboží se dodává na dodací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, s výjimkou uvedenou v bodu 6.1. obchodních podmínek.

6.6. Dojde-li po uzavření kupní smlouvy k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a překonat, které vznikly závisle na vůli prodávajícího a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností (vyšší moc), je prodávající oprávněn podle jejich charakteru odstoupit od kupní smlouvy (trvalá překážka), nebo navrhnut u přechodné překážky posunutí dodací lhůty o dobu, po kterou tato překážka bude trvat a požadovat od kupujícího vyjádření, zda od kupní smlouvy odstoupí nebo zda bude možno plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající nevyjádří v přiměřené lhůtě, má kupující právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě, pokud došlo k úhradě kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího na základě kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, a to dle dohody bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti na provozovně prodávajícího. Obdobně platí při odstoupení dle bodu 6.2. obchodních podmínek.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále též odpovědnost za vady zboží) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112, u spotřebitele pak zejména ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že prodávaná věc (zboží) je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že při převzetí nemá vady.

7.3. Kupující spotřebitel může vůči prodávajícímu vytknout vadu, kterou měla věc již při jejím převzetí kupujícím, a která se na věci projeví v době dvou let od převzetí věci. Projeví-li se vada u zboží dodaného spotřebiteli v průběhu jednoho roku od převzetí, má se dle občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (opak dokazuje prodávající), ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
Nároky kupujícího spotřebitele z vadného plnění jsou uvedeny v bodu 7.4. níže.
Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.

7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že zboží bylo instalováno nebo používáno v rozporu s návodem k použití nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, zboží bylo mechanicky poškozeno (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným či nadměrným zacházením nebo tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu, došlo ke jeho poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.) či třetí osobou, došlo k poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem). Prodávající však odpovídá kupujícímu za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající. Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy, kdy má kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku, nebo vyplývá-li to z povahy výrobku. Práva z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu (prodávající jej na tuto skutečnost výslovně upozornil a kupující tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil). Má-li věc vadu (zboží nemá vlastnosti dle bodu 7.2. výše) a jsou splněny další výše uvedené podmínky oprávněnosti reklamace, může kupující spotřebitel požadovat odstranění vady. Spotřebitel může dle své volby požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnáním s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných potíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s právními předpisy, nebo pokud se vada projeví opakovaně, nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a hodnotou vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Kupující má právo u oprávněné reklamace na náhradu účelně vynaložených nákladů, a to dopravného, v prokázané výši. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel vadu sám způsobil. Vadou dále není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:
-poštou na adresu: R.T. kování a.s., Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě
nebo -osobně na adrese: R.T. kování a.s., Křičkova 373, 59231 Nové Město na Moravě a to s ohledem na sortiment zboží e-shopu a rychlé vyřízení reklamace.
Kupující má zákonné právo dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele uplatnit práva z vadného plnění též v sídle prodávajícího uvedeném v bodu 1.1. obchodních podmínek.

7.6. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:
- doklad o prodeji zboží (daňový doklad - faktura, doklad o převzetí zboží)
- záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
- popis závady.

7.7. V provozovně firmy je kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace. V případě zaslání zboží poštou (jiným dopravcem) je vystaveno potvrzení o převzetí emailem.

7.8. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena v přiměné době tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem uplatnění reklamace dle bodu 7.5. výše. Marné u plynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel může od smlouvy kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.9. Pokud je reklamujícím spotřebitel, splní rovněž prodávající svoje zákonné povinnosti podle zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele, zejména jeho § 19. Zejména vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Dále vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10. Dojde-li k zamítnutí reklamace spotřebitele prodávajícím nebo nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím ohledně způsobu jejího vyřízení, může kupující využít systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, případně se obrátit na příslušný soud. Blíže viz. body 8.6. až 8.8. obchodních podmínek.

7.11. Při výměně zboží za nové běží nová doba odpovědnosti za vady zboží. Tato doba se rovněž prodlužuje při vyřízení reklamace opravou o dobu, po kterou nemohl kupující zboží po dobu od uplatnění do vyřízení reklamace užívat.

7.12. Při uplatnění práv z vadného plnění podnikatelem platí obecná zákonná úprava práva z vadného plnění dle občanského zákoníku s tím, že zboží bude kupujícímu přednostně bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu bude zboží vyměněno za nové.

7.13. I pro případ odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek, a to z titulu vadného plnění, popřípadě jiného zákonného či smluvního důvodu, je nutná písemná forma tohoto právního jednání, a zaslání způsobem a na adresu smluvní strany uvedené v těchto obchodních podmínkách.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1, pís. n) občanského zákoníku.

8.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-mail: eshop@rtkovani.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.7. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy (dále jen „spotřebitelský spor“), dochází-li k plnění na území České republiky; v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. Právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se nevztahuje na smlouvy výslovně v zákoně uvedené (netýká se tohoto e-shopu). V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, bere kupující - spotřebitel na vědomí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a návazně zápisu v obchodním rejstříku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů, které kupující prodávajícímu poskytne pro vznik obchodního vztahu, nebudou vědomě žádným způsobem jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě.

9.2. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování životně důležitých zájmů subjektů údajů, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje kupujícího, jsou poskytnuty dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí a jsou poskytnuty prodávajícímu za účelem splnění objednávky.
Jedná se o tyto údaje:
jméno, příjmení, je-li kupujícím subjekt údajů (občan), nebo podnikatel, adresa trvalého bydliště kupujícího je-li kupujícím subjekt údajů (občan) adresa sídla je-li kupující podnikatel, datum narození, je-li kupujícím subjekt údajů (občan), nebo IČO je-li kupujícím fyzická osoba, telefonní číslo, emailovou adresu, číslo účtu, podpis nebo biometrický podpis.

9.3. Prodávající, shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje v souladu s obchodním vztahem vznikajícím na základě těchto smluvních podmínek včetně vyřízení případné reklamace, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, a v souladu s platnými zákony České republiky v platném a účinném znění, zejména zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů.

9.4. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním údajů subjektu údajů. Prodávající vymaže údaje subjektu údajů, který o to požádal, a to po uplynutí lhůt stanovených zákonem a upravujících obchodní vztahy. Odvolání souhlasu kupujícího o zpracování jeho osobních údajů, musí kupující zaslat písemně na adresu R.T. kování a.s., Křičkova 373, 59231 Nové Město na Moravě. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Odvolání musí být zasláno na emailovou adresu uvedenou při vzniku obchodního vztahu.

9.5. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou stanoveny v bodě 9.2. těchto obchodních podmínek.

9.6. V rámci reklamačního řízení jsou použity údaje, ke kterým dal kupující souhlas dle bodu 9.2. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v účinném znění a zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů.

9.7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.

9.8. R.T. kování a.s. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

9.9. R.T. kování a.s. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb (zákon o některých službách informační společnosti), se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího (obchodních sdělení) na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím informací uvedených v čl. 9 těchto podmínek.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Nebude-li smluvními stranami dohodnuto či není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak (článek 5.), veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

11.2 Zpráva je doručena:
V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojdeli k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího:
R.T. kování a.s., Křičkova 373, Nové Město na Moravě, 592 31
Tel.: +420 566 652 411
e-mail: eshop@rtkovani.cz

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti R.T. kování a.s. pro internetový obchod nabývají účinnosti 1.4.2023.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy